MICHAŁ ZIARNO
BIURO RACHUNKOWE
02-797 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 26 lok. 70, tel. + 48 604 930 214
e-mail: biurorachunkowe@michalziarno.pl

Usługi rachunkowo - księgowe wykonywane są przeze mnie osobiście. Posiadam w tym zakresie wiedzę teoretyczną oraz ponad 15-letnie doświadczenie praktyczne.

Moje biuro rachunkowe oferuje współpracę w zakresie:
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości oraz rejestrów pomocniczych,
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji pomocniczych,
 • prowadzenia ewidencji przychodów (dla podatników opłacających podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - PPE),
 • prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów oraz rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia,
 • naliczania wynagrodzeń pracowników oraz rozliczania wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło),
 • prowadzenia dokumentacji i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia akt osobowych pracowników,
 • sporządzania zeznań rocznych o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (także dla osób fizycznych, które nie wykonują działalności gospodarczej),
 • rejestracji działalności gospodarczej w CEiDG oraz w KRS - w zależności od wyboru formy prowadzenia działalności przez Klienta,
i innych, wymaganych przepisami prawa ewidencji dla celów rachunkowych i podatkowych.

Biuro rachunkowe nie świadczy usług zastrzeżonych wyłącznie dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów, adwokatów i radców prawnych.
INFORMACJE DODATKOWE:
 • oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,
 • zawarłem umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z towarzystwem ubezpieczeniowym GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – 02-867 Warszawa, ul. Postępu 15b, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością rachunkowo – księgową na okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - Dz. U. z 2014 roku, poz. 1616),
 • księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz inne ewidencje prowadzę z wykorzystaniem dwóch, na bieżąco aktualizowanych informatycznych systemów finansowo - księgowych, na użytkowanie których nabyłem licencję,
 • wykorzystywane oprogramowanie do prowadzenia księgowości spełnia wszelkie wymogi prawne i techniczno - informatyczne związane z tworzeniem oraz przesyłaniem administracji podatkowej jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
 • korzystam z aktualnej wersji programu "Płatnik" (ZUS),
 • korzystam z platformy "e-Deklaracje",
 • korzystam z całorocznego, pełnego pakietu czasopism fachowych (podatkowych - PIT, CIT i VAT, rachunkowych i o tematyce pracowniczej oraz ubezpieczniowej) wydawanych przez Wydawnictwo Podatkowe "GOFIN" sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim,
 • korzystam ze stale aktualizowanych systemów informacji prawnej,
 • gwarantuję wykonywanie usług rachunkowo - księgowych według najwyższych standardów.
© Biuro Rachunkowe Michał Ziarno 2014-2020