MICHAŁ ZIARNO
BIURO RACHUNKOWE
02-797 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 26 lok. 70, tel. + 48 604 930 214
e-mail: biurorachunkowe@michalziarno.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, jako naszych Klientów, że: 
  • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Michał Ziarno - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Rachunkowe Michał Ziarno w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 26 lok. 70,
  • Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest: Michał Ziarno, e-mail: biurorachunkowe@michalziarno.pl,
  • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług księgowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Administrator podpisał umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, nie będą także przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię),
  • Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconych mi przez Państwa usług księgowych oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa,
  • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
  • Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
© Biuro Rachunkowe Michał Ziarno 2014-2020